Pravidla soutěže – Newsletter a Facebook

1. Provozovatel a organizátor soutěže

Provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost Signal Productions s.r.o., IČ 24717525, se sídlem Praha 2, Varšavská 516/19, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168463 (dále jen jako „Signal Production“).

2. Doba trvání soutěže

Soutěž bude probíhat od 6.11.2019 do 13.11.2019.

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže (dále také jen „Účastník“) se stává
  • každá fyzická osoba starší 16 let, která má bydliště na území České republiky,
  • která odebírá elektronický newsletter Signal Festivalu a
  • v době konání soutěže vyplní soutěžní dotazník o Signal Festivalu 2019 a zároveň
  • poskytne souhlas se zpracováním svých osobních údajů způsobem popsaným níže v těchto podmínkách .
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Signal Production a dále osoby jim blízké dle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Signal Production si vyhrazuje právo soutěž zrušit nebo výhru vítězi nepředat a vybrat nového vítěze v případě, že
  • společnost Signal Production zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany výherce nebo jiné osoby, která pomohla výherci k výhře
  • panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či
  • dojde k porušení pravidel soutěže či dobrých mravů ze strany výherce.
Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro získání výhry.

4. Princip soutěže a získání výhry

Soutěž je realizována prostřednictvím emailu, který je zaslán Signal Production či jím pověřeným subjektem Účastníkům. Soutěž spočívá ve vyplnění a odeslání dotazníku týkajícího se Signal Festivalu 2019 pomocí formuláře, který je částí výše uvedeného emailu nebo který je uveřejněn na facebooku Signal Festivalu. Vítězi soutěže se stávají Účastníci, kteří budou vybráni po skončení doby trvání soutěže v závěrečném slosování. Výherce určí náhodný los. Každý Účastník může dotazník vyplnit a odeslat jen jednou. Výhrou v soutěži jsou 1+1 Signal Passy pro rok 2020 a festivalové propagační předměty. Uzávěrka příjmu odpovědí do soutěže je 13.11.2019. Výsledky budou vyhlášeny bez zbytečného odkladu po uzávěrce a slosování, o výhře budou výherci vyrozuměni. Výherce pak bude po ověření totožnosti kontaktován k domluvení data a způsobu předání výhry. Pokud si do 14 dní od vyrozumění Účastník výhru nevyzvedne, ztrácí Účastník na výhru nárok, taková výhra propadá, nerozhodne-li Signal Production o jejím udělení dalšímu vylosovanému výherci.

5. Práva a povinnosti Signal Production

Společnost Signal Production si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Společnost Signal Production si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Signal Production je rovněž oprávněna soutěž dle svého uvážení prodloužit. Signal Production si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek či jednání v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy v souvislosti se soutěží vyhrazuje právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

6. Souhlas Účastníka

Zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu uděleném Účastníkem. Účastník souhlasí s poskytnutím jeho elektronické adresy, a to za účelem vyhodnocení soutěže a zpracováním pro obchodní a marketingové účely a zasíláním newsletterů, a to po dobu pěti let od jejich poskytnutí. Účastník soutěže dále souhlasí, aby jej společnost Signal Production informovala o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou se Signal Production ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených údajů. Účastník soutěže souhlasí také s tím, aby Signal Production přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o něm zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas může Účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím kontaktování Signal Production nebo odkazu v každém newsletteru. Zpracování takových údajů ukončíme po skončení trvání souhlasu. Pokud však Účastník souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního období, přestává být Účastníkem. Účastník má právo na právo na přístup ke svým osobním údajům. Domnívá-li se Účastník, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem či jiným právním předpisem, může požádat Signal Production o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména má Účastník právo na opravu či doplnění osobních údajů nebo jejich likvidaci či omezení zpracování). Účastník má právo vznést námitku proti zpracování. Dále má Účastník právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.signalfestival.com v části Ochrana osobních údajů.

7. Odpovědnost

Signal Production tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné závazky. Signal Production neodpovídá za případné problémy související s funkčností systému doručení zpráv či výher.

8. Zveřejnění pravidel

Tato pravidla jsou po celou dobu trvání soutěže dostupná na internetové adrese www.signalfestival.com. Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel.