Informace o zpracování osobních údajů Společnost Signal Productions s.r.o., IČ 24717525, se sídlem Praha 2, Varšavská 516/19, PSČ 12000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168463 (dále i jen „Společnost“) zpracovává v souvislosti se svojí hospodářskou činností zejména v oblasti pořádání světelného festivalu SIGNAL osobní údaje zejména těchto kategorií subjektů údajů:
  1. Zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové volených orgánů, dobrovolníci Společnosti
  2. Odběratelé newsletterů rozesílaného Společností
  3. Účastníci soutěží pořádaných v rámci SIGNAL festivalu
  4. Spolupracující umělci se Společností
  5. Obchodní partneři Společnosti nebo potencionální obchodní partneři Společnosti a jejich zástupci, zaměstnanci či jimi určené kontaktní osoby
Osobní údaje zpracovává Společnost jako správce. Společnost nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci s výjimkou USA, kdy Společnost spolupracuje pouze se společnostmi, které mají platnou certifikaci tzv. štítu soukromí (EU-USA Privacy Shield). Při zpracování osobních údajů ze strany Společnosti nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně. Subjekty údajů mají vůči Společnosti právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či doplnění. V závislosti na konkrétním druhu zpracování může subjektům údajů vůči Společnosti vzniknout též právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování anebo právo vznést námitku. Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit elektronicky e-mailem na adresu info@signalfestival.com nebo písemně dopisem doručeným na adresu sídla Společnosti. Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany Společnosti je jakkoliv závadné, má právo obrátit se na jednatele společnosti nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).