Pravidla soutěže

Tato pravidla soutěže (dále jen „Pravidla“) upravují soutěž „Signal Festival + PlayStation“ (dále jen „Soutěž“) jako jediný závazný a úplný dokument.

1. Pořadatel a organizátor

1.1. Pořadatel Soutěže je společnost Signal Productions s.r.o. se sídlem Praha 2, Varšavská 516/19, PSČ 120 00, IČ 24717525, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 168463 C (dále jen „Pořadatel“).

1.2. Organizačním zajištěním Soutěže byla pověřena společnost Signal Productions s.r.o. sídlem Praha 2, Varšavská 516/19, 120 00, Česká republika zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168463, IČ: 24717525, DIČ: CZ 247 175 25.

1.3. Pořadatel v rámci svého podnikání mimo jiné pořádá festival audiovizuálního umění pod názvem SIGNAL Festival, který proběhne v termínu 12. 10. – 15. 10. 2023 (dále i jen „Signal Festival“).

2. Doba trvání a místo konání Soutěže

2.1. Soutěž probíhá v období od 12.10.2023 do 22.10.2023 (dále jen „Doba platnosti soutěže“).

2.2. Soutěž probíhá v prostředí sociálních sítí, přesněji na Instagramu. Soutěžní úkol je blíže popsán v čl. 4.3 níže. zveřejněn prostřednictvím instagramového postu na https://www.instagram.com/signalfestival/ dne 12.10.2023.

3. Soutěžící

3.1. Soutěžícím se může stát pouze osoba starší 18 let (dále jen „Účastník“ nebo „Soutěžící“) s doručovací adresou na území České republiky, splňující požadavky dále uvedené v těchto pravidlech.
3.2. Soutěžící musí mít zřízen svůj osobní profil na sociální síti Instagram.
3.3. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku.
3.4. Účastí v Soutěži projevuje Soutěžící souhlas s těmito úplnými pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

4. Průběh Soutěže a určení Výherce

4.1. Každý účastník se může Soutěže zúčastnit na Instagramu.
4.2. Výhrou je produkt značky PlayStation, a sice konkrétně:
1 ks limitované verze herní konzole PlayStation 5 v edici Marvel´s Spider-Man 2

4.3. Účastníci Soutěže musí mít vytvořený osobní Instagramový profil. Soutěžící se Soutěže zúčastní zveřejněním soutěžní fotografie nebo videa s animovaným Spidermanem, který se objeví na akci Signal Festival – projekce na Městskou knihovnu na svém instagramovém veřejném profilu s označením #SignalPlayStation23 a označením Instagramových profilů: @signalfestival a @playstation_cz (dále i jen „soutěžní úkol“ či „soutěžní fotografie“).

4.4. Soutěžní fotografie musí být vytvořena Soutěžícím a nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky. Soutěžní fotografie nebo video dále nesmí obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přijímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost, obsahovat prvky násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah, hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob či jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Pořadatele.

4.5. Rozhodnutí o tom, zda soutěžní fotografie splňuje podmínky dle čl. 4.4 výše, náleží výhradně Pořadateli.

4.6. Po skončení Soutěže (nejpozději do 14ti dnů) bude ze Soutěžících, kteří správně splnili soutěžní úkol, vybrán jeden výherce, a to na základě výběru marketingové poroty festivalu, složené ze zástupců festivalu a společnosti Sony. Příspěvky, které nesplňují podmínky těchto pravidel, popř. byly zadány nezpůsobilými Soutěžícími, nebudou zařazeny do výběru.

4.7. Výherce bude obeznámen o výhře soukromou zprávou na Instagramu do 14ti dnů od jeho výběru.

4.8. Výhra bude výherci předána poštovním doručením na adresu dle domluvy mezi Pořadatelem a výhercem nejpozději do 30 dní po skončení Soutěže. Pokud si výherce bez vážného důvodu nebo bez předchozí omluvy výhru nepřevezme, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel je oprávněn vybrat nového výherce anebo Soutěž v rozsahu dané výhry zrušit.

4.9. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž zrušit nebo výhru vítězi nepředat a vybrat nového vítěze také v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany výherce nebo jiné osoby, která pomohla výherci k výhře, panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či dojde k porušení pravidel soutěže či dobrých mravů ze strany výherce.

4.10. Pořadatel neodpovídá za případné problémy související s funkčností systému doručení zpráv či výher.

4.11. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv ukončit bez vyhodnocení jejich výsledků.

5. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

5.1. Pro pořádání a průběh Soutěže je nezbytně nutné, aby Soutěžící poskytli Pořadateli své osobní údaje. Soutěžící mohou být v průběhu Soutěže požádáni o sdělení jména a příjmení a doručovací adresy, a to pro pořadatelské účely Soutěže, zejména za účelem organizace a vyhodnocení Soutěže, předání výher výhercům, ověření dodržování pravidel Soutěže.
Za týmž účelem bude zpracováváno také instagramové jméno Soutěžícího, pod nímž Soutěžící vložili svou fotku na Instagram s řádným označením.

5.2. Správcem osobních údajů poskytnutých Účastníky dle čl. 5.1. (dále též „Údaje“) je Pořadatel.

5.3. Údaje budou zpracovány pro pořadatelské účely Soutěže a pro obchodní a marketingové účely Pořadatele a společnosti Sony Europe B.V., odštěpný závod, poskytující výhru v Soutěži (dále i jen „Sony“).

5.4. Údaje mohou být zpracovávány také pro účely oprávněných zájmů Pořadatele i Soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této Soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této Soutěže.

5.5. Přihlášením do Soutěže dávají Účastníci soutěže souhlas Pořadateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů. Poskytnutí Údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné a založené na tom, že Soutěžící se zpracováním Údajů souhlasí. Avšak poskytnutí Údajů pro účely pořádání této Soutěže je nezbytnou podmínkou pro účast v této Soutěži, neboť pro pořádání Soutěže a předání výhry je nezbytně nutné, aby Soutěžící poskytli své Údaje v požadovaném rozsahu. Bez toho není možné se této Soutěže účastnit. Pokud Soutěžící nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých Údajů a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti Soutěžícího v Soutěži, včetně ztráty nároku na výhru.
Soutěžící svou účastí v Soutěži zároveň uděluje souhlas s použitím svých soutěžních příspěvků Pořadatelem a společností Sony, zejména se zveřejněním na sociálních sítích a lnstagramu.

5.6. Pokud Soutěžící nesouhlasí se zpracováním poskytnutých Údajů či má proti němu námitky, případně požaduje jejich výmaz, může tak učinit pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu info@signalfestival.com. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů Pořadatele, jakož i ostatních Soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této Soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této Soutěže.

5.7. Doba zpracování osobních údajů je doba trvání Soutěže a dále po dobu do rozdání výher výhercům, resp. propadnutí výher Pořadateli, pro marketingové a obchodní účely pak po dobu 3 let od skončení Soutěže. Po dobu delší může Pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem Pořadatele či ostatních Soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této Soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této Soutěže.
Údaje poskytnuté Soutěžícím mohou kromě Pořadatele a společnosti Sony zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené Pořadatelem Soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem, zejména doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.
Práva Soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu info@signalfestival.com. V případě pochybností o dodržování práv se může Soutěžící obrátit na Pořadatele na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel nebo na e-mailu info@signalfestival.com. Na tomto e-mailu může Soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může Soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho Údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.
Soutěžící má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména Soutěžící má právo na informace a přístup k Údajům a právo na opravu svých Údajů, blokování nesprávných Údajů. Soutěžící má právo na omezení zpracování Údajů v případech, kdy Soutěžící popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Pořadatel mohl přesnost Údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování Údajů je protiprávní a Soutěžící odmítá výmaz Údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě že Pořadatel již Údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Soutěžící má právo na výmaz Údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě že nesouhlasí se zpracováním Údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že Údajů byly zpracovány protiprávně, nebo v případě že Údajů musí být vymazány ke splnění právní povinnosti Pořadatele. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost Údajů, pokud budou zpracovány automatizovaně.
Vzhledem k tomu, že poskytnutí Údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této Soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud Soutěžící požádá o přenesení či výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti Soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Soutěžící má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu Pořadatele či ostatních Soutěžících v souvislosti s pořádáním této Soutěže. Soutěžící nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování.

5.8. Účastník Soutěže prohlašuje, že vložením soutěžního příspěvku neporušuje žádná práva třetích osob. V případě, že vložením soutěžního příspěvku dojde k porušení práv třetích osob, nese odpovědnost Účastník.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

6.2. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování či Instagramový profil vykazují známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní Instagramový účet). Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, jejichž obsah dle uvážení Pořadatele neodpovídá soutěžnímu zadání, příspěvky, jejichž obsah je nepřiměřeně hanlivý či urážlivý, pomlouvačný či nactiutrhačný, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, je v rozporu s dobrými mravy, zasahuje do osobních nebo veřejných práv, je nevhodný či hrubý, nevyhovující či problematický, mohl by poškodit dobré jméno Pořadatele, mohl by být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby, nebo který může představovat trestný čin nebo k němu nabádat a/nebo který je v rozporu s právními předpisy. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka, jehož chování či Instagramový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Instagram či naplňuje podmínky předchozí věty. Pořadatel neodpovídá za případné technické či jiné problémy, ústící v nemožnost nahrání příspěvku do Soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně poskytovatelů internetových služeb a připojení na straně Soutěžícího ani na straně Pořadatele nebo jiných spolupracujících nebo třetích osob, a rovněž nenesou žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou zničením či odstraněním jakýchkoli příspěvků v kontextu se Soutěží.

6.3. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v Soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla Soutěže v průběhu jejího trvání, Soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

6.4. Pořadatel neručí za doručení zprávy, prostřednictvím které budou informováni výherci Soutěže, ani za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

6.5. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení (dle vlastního uvážení) splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v Soutěži či dle svého uvážení s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojené. Pořadatel tímto nepřebírá vůči Účastníkům žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V Praze dne 12.10.2023